Monialainen yhteistyö on lisääntynyt kouluympäristössä

31.5.2021

Kokemukset ovat osoittaneet, että välittäviä aikuisia tarvitaan lisää koulujen arkeen.

Korona-ajan rajoitukset ja etäopiskelu ovat haastaneet kaikkien jaksamista. Nuoret kaipaavat tällä hetkellä paitsi yhteisöllisyyttä myös lisää aikuisen läsnäoloa ja ohjausta opintoihinsa. Meidän tulee löytää uusia yhteistyön tapoja, joissa lasten ja nuorten kasvuympäristöjen aikuiset toimivat sujuvasti yhteen yhteisen tavoitteen mukaisesti. Koronakriisi teki meille näkyväksi sen, että tarvitsemme uudenlaisten toimintatapojen ja yhteistyömuotojen käyttöönottoa ja vahvistamista. Meidän tulee panostaa ongelmia ehkäisevään toimintaan sekä vahvistaa palveluiden integraatiota.

Oppilaiden selviytymistä, itsenäistä elämänhallintaa ja kiinnittymistä kouluyhteisöön voidaan tukea siten, että opetuksesta vastaavan opettajan rinnalla toimii henkilö, jonka toimenkuvassa painottuu kasvatus, hyvinvoinnin vahvistaminen sekä yhteistyö koulun henkilökunnan, kodin ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Espoossa Juvanpuiston koulussa on palkattu 2 koulunkäynninohjaajaa, joiden tehtävänä on kohdata lapsia ja nuoria sellaisina kuin he ovat ja tukea heidän kasvuaan, yhdessä olemista ja toimimista ilman, että taustalla on jokin ongelma, jota lähdetään korjaamaan. Juvanpuiston koulussa heitä kutsutaan Airo-ohjaajiksi. Airo-ohjaajien tehtävänä on yhdessä opettajien, opinto-ohjaajien ja kuraattoreiden kanssa tukea oppilaiden hyvinvointia sekä vahvistaa luokkien yhteisöllisyyden rakentamista sekä oppilaiden osallisuutta. Airo-ohjaajat tukevat käytännön tasolla perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista opetus- ja kasvatustyötä ja mahdollistavat omalta osaltaan oppilaan kasvua ja hyvinvointia.

Airo-ohjaajan työtehtävät ovat lasten ja nuorten kohtaamista ja ohjaamista koulun arjessa, ryhmäytymistoimintaa, keskusteluita, sosiaalista vahvistamista ja moniammatillista yhteistyötä lasten ja nuorten parissa. Airo-ohjaaja keskittyy lasten ja nuorten kasvatukseen ja kehitykseen ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Kaupunginhallituksen 24.5.2021 päätöksen mukaan on Espoossa nyt mahdollista valtion korona-avustuksilla ja toimintoja uudelleen kohdentamalla lisätä tukea poikkeusolojen lapsille ja nuorille. Lapset ja nuoret tarvitsevat välittävien aikuisten tukea ja ohjausta oppimisen ja oppilashuollon sekä hyvinvointivajeen korjaamiseen.

Nyt on tarpeen panostaa ennaltaehkäisevään työhön, eli yhteisössä tehtävään sosiaaliseen vahvistamiseen.

Tarvitsemme lisää välittäviä aikuisia koulujen arkeen!

Kaisa Alaviiri  - 658
https://www.facebook.com/kaisa.alaviiri.kokoomus